30 Mayıs 2013 Perşembe

'Qafqaz'ın tarixindən...2004 ili... Musahibimiz Qafqaz Universitetinin Tibb məntəqəsinin həkimi Xanlar Qasımovdur.

Mцsahibimiz Qafqaz Universitetinin Tibb mяntяqяsinin hяkimi Xanlar Qasыmovdur.  
            O, 1956-cы ildя Шяki шяhяri Oxud kяndindя doьulub. Orta mяktяbi hяmin kяnddя bitirib. 1973-cц ildя Azяrbaycan Dюvlяt Tibb Universitetinя daxil olub. 1979-cu ildя hяmin universitetin Sanitariya-gigiyena fakultяsini bitirib. Elя hяmin ildяn Шяki шяhяri Mяrkяzi Xяstяxanasыnda mцxtяlif vяzifяlяrdя чalышыb. 2000-ci ildяn Bakы шяhяrindя yerlяшяn Budan Tibb mяrkяzindя чalышыb. Hal-hazыrda Qafqaz Universitetindя tibb mяntяqяsindя iшlяyir. Birinci dяrяcяli hяkimdir. Evlidir, цч юvladы var.

Qafqazda tibb mяntяqяsinin aчыlmasыnыn sяbяbi nяdir, siz buna necя baxыrsыnыz?
-  Цmumiyyяtlя iшчi sayыsы 50 nяfяrdяn чox olan mцяssisяlяrdя tibb mяntяqяsinin olmasы vacibdir. Qafqazda belя mяntяqяnin aчыlmasыna mцsbяt baxыram. Bizim universitet шяhяrdяn kяnarda olduьu цчцn tibb mяntяqяsinя ehtiyac daha чoxdur. Universitet bizim цчцn чox gюzяl шяrait yaradыb. Bizim daha чox hяkimя ehtiyacыmыz var ona gюrя ki, tяlяbяlяr vя iшчilяrя eyni anda bir hяkimin xidmяt gюstяrmяsi bir az чяtindir. Bizim niyyяtimiz saьlam kadr yetiшdirmяkdirsя, tяlяbяrimizin saьlamlыьыna da diqqяtlя yanaшmalыyыq. Aчыlma sяbяlяrindяn biri dя tяlяbяlяrin xяstяlяnяrяk dяrsdяn qalma hallarыnы sыfыra endirmяkdir.

Bu tяdris ilinin baшlanьыcыndan fяaliyyяt gюstяrirsiniz. İndiyя kimi mцraciяt edяnlяr olubmu?
-  Bяli olub. 40-a yaxыn tяlяbя mцraciяt edib. Onlar lazыmi qaydada mцayinя olunublar. Яlbяttdя mцayinя pulsuzdur. Ehtiyacы olan tяlяbяlяrя шirkяtin bizя verdiyi dяrmanlardan vermiшik.

İndiki gяncliyin saьlamlыьы haqqыnda nя dцшцnцrsцnцz?
- İndiki gяnclik 25-30 il яvvяlki gяncliyя nisbяtяn daha saьlamdыr. Bunun sяbяbi xalqыn sanitar maariflяnmяsi daha yцksяkdir.             

İmtahanlara psixoloji cяhяtdяn hazыr olmalarы цчцn tяlяbяlяrя nя tюvsiyyя edяrdiniz?
-          Яn birinci tюvsiyyяm televizordan uzaq dursunlar.
-          Daha sonra яsяb sistemlяrinin sakitliyinя diqqяt etsinlяr.
-          Saьlamlыqlarыnы qorusunlar. Ona gюrя ki, saьlam insanlarыn psixologiyasыda saьlam olur.
-          Qidalanmalarыna fikir versinlяr. Vitaminli qidalardan istifadы etmяlяri mяslяhtdir.
-          Stresdяn uzaq olsunlar.

Qafqazыn gяlяcяyi haqqыnda nя dцшцnцrsцnцz?
- Qafqaz Universitetinin gяlяcяyini чox gюzяl gюrцrяm. Tяhsil sisteminя gяtirdiyi yeniliklяr olsun, tяlяbяlяrin xidmяtinя vermiш olduьu yeni tяdris binasы olsun, цmumiyyяtlя bцtцn fяaliyyяtlяri baxdыqda gюrцlцr ki, Qafqaz Universiteti yaxыn illяrdя Avropanыn яn yaxшы universitetlяrindяn biri olacaq.
Mцsahibяniz цчцn saь olun.
- Siz dя saь olun

Rahib İsmayыlov