29 Ocak 2014 Çarşamba

Qafqaz Universiteti Maliyyə Kafedrasının baş müəllimi Elçin Süleymanov: Azərbaycanın dövlət büdcəsinin inkişaf dinamikası və təhlili

Azərbaycanın dövlət büdcəsinin inkişaf dinamikası və təhlili

Tarixən ”budget” məvhumu ingilis mənşəli söz olub, çanta və ya torba mənasında işlənmişdir. XVIII əsrdən etibarən maliyyə kateqoriyası kimi leksikona daxil olmuş, məna etibarilə xəzinə sözünə yaxın olmuşdur. 
Büdcə – Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanları vasitəsilə dövlətə və bələdiyyələrə məxsus vəzifə və funksiyaları yerinə yetirmək üçün lazım olan pul vəsaitinin yığılması və istifadə olunması  üçün əsas maliyyə sənədidir. Büdcə ölkədə milli gəlirin və Ümumdaxili məhsulun (ÜDM) yenidən bölgüsünü həyata keçirir, pul vəsaitləri fondlarının xərc  istiqamətlərini müəyyənləşdirir, iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsini həyata keçirir.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra müstəqil bir büdcə formalaşdırmağa başlamışdır. Fəqət həm Qarabağ müharibəsi həm də iqtisadi strukturanın qurula bilməməsi bu prosesi ləngitmişdir. Əsrin müqaviləsi imzalandıqdan sonra və ölkədə münbit investisya mühitinin yaranması ölkənin iqtisadi inkişafına təkan vermişdi.Fəqət o illərdə Azərbaycan Dövlət büdcəsini dünyanın inkişaf etmiş və ya etməkdə olan ölkələri ilə müqayisə tez idi. 1993 ildən  başlayaraq, hər il əvvəlki ilə görə əhəmiyyətli dərəcədə artırılan dövlət büdcəsi son iki ildi artıq dünyanın inkişaf etmiş ölklərinin büdcəsi sinfindən sayıla bilər. Neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi ölkənin maliyyə imkanını artırmışdır. Azərbaycanın 2014-cü il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 18 384 mln. manat, xərcləri isə 20 063 mln. manat həcmində proqnozlaşdırılır. Büdcə gəlirlərinin strukturunda 9,337 mlrd. manatı Dövlət Neft Fondundan transferlər, 7,102 mlrd. manatı Vergilər Nazirliyi, 1,510 mlrd. manatı Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə, 0,4 mlrd. manatı isə büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, qalanı isə digər daxilolmaların payına düşür.
Dövlət büdcəsinin xərcləri ümumi daxili məhsulun 34,3 faizini təşkil etməklə 20 063,0 mln. manat həcmində proqnozlaşdırılır. Büdcə gəlirlərinin 9 milyard manatını və ya ümumi büdcə daxilolmalarının 50,8 faizini Dövlət Neft Fondundan transfertlər təşkil edəcək. 38,6 faizi Vergilər Nazirliyinin, 8,2 faizi Gömrük Komitəsinin xətti ilə daxilolmaların payına düşəcək. Büdcə gəlirlərinin 6,245 mlrd. manatı qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmaların payına düşəcək ki, bu da 2013-cü ilin proqnozundan 20,8% çoxdur. Xərclərin tərkibində isə əsas yeri sənaye və tikinti xərcləri (6,282 mlrd. manat), dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (6,260 mlrd. manat), sosial müdafiə və sosial təminat (2,072 mlrd. manat), ümumi dövlət xidmətləri (1,997 mlrd. manat), təhsil (1,653 mlrd. manat), müdafiə (1,637 mlrd. manat), məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə xərclər (1,240 mlrd. manat) tutur. Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 24 443 890,2 min manat müəyyən edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il icmal büdcəsinin kəsiri 14 084 994,8 min manat məbləğində müəyyən edilmişdir.
Son iki ilin büdcəsi qonşu Türkiyə ilə müqayisə edilsə bəzi nüanslar ortaya çıxartmaq olar. 2014 il ÜDM si 1 trilyon 719 milyard lirə (780 milyard dollar) olan qardaş ölkənin büdcə xərcləri 436,3 milyar TL (198 milyard dollar ) nəzərdə tutulub. Bu Türkiyənin ümumi daxili məhsulun 25,3 faizini təşkil etməkdədir. Büdcə xərclərinin adambaşına düşən payı Türkiyədə 2650 dollar , Azərbaycanda isə 2700 dollar həcmindədir.
Belə ki, artıq iki ildir dövlət büdcəsindən fərd başına düşən pay Türkiyədən çoxdur. Eyni zamanda Azərbaycanın xarici borcu ÜDM nin 6-7 faizini təşkil etməsi və bu borcların uzun müddətli və güzəştli olması müsbət amillərdəndir. Ama Türkiyə büdcəsinin yarıdan çoxu istehlak vergiləri olmaqla 86 faizi  vergi və rusumlarla formalaşması əhəmiyyətli bir pozitif faktordu. Eyni zamanda ixracının böyük hissəsinin hazır məhsul olması ixracının 90 faizindən çoxunun neft məhsulları olan Azərbaycanla müqayisədə pozitiv faktordur.Azərbaycan mövcud büdcə həcmini qorumaqla tədricən büdcənin yarısını təşkil edən Neft Fondu transferdlərini azaltmalıdır. Buna isə qeyri neft sektorunun inkişafı ilə nail olmaq olar. Eyni zamanda Türkiyədə büdcə xərclərinin yarıdan çoxunu təşkil edən təhsil və səhiyyə xərcləri Azərbaycanla müqayisədə 3 dəfə çoxdur. Elmə və təhsilə ayrılan hər 1 dollar xərc, bir neçə ilə 3-5 dollar gəlir gətirir. Dolayısıyla dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ÜDM sinin 2-3 faizini elmə, 6-7 faizini təhsilə ayırması təcrübəsini effektiv xərclənmək şərti ilə Azərbaycanda da tətbiq etmək olar.Bir başqa vacib vəzifə büdcə xərclərinin effektivliyinin artırılmasıdır. Bu istiqamətdə müasir metodlardan istifadə edilə bilir. Eyni zamanda neftin tükənən resurs olduğunu nəzərə alaraq qeyri neft sektorunun inkişafına dəstəyin artırılması vacibdir. Bir başqa nüans büdcənin təyinatlılığına ictimai nəzarətin artırılmasıdır. Neft Fondu və Mərkəzi Bankın 50 milyard dollara  çatan rezervlərinin rasyonal və iqtisadi əsaslarla rentabelli və risksiz layihələrə yönləndirilməsi və kölgə iqtisadiyyatının azaldılması bu istiqamətdə atılacaq vacib məsələlərdəndir. Dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrinin büdcə gəlirləri içində gömrük rüsumlarının cüzi yer tutması artıq müasir dünyada gömrük gəlirlərinin fiskal məqsədlərlə tutulmadığını göstərir. Dolayısıyla Azərbaycan da bu təcrübədən istifadə edərək gömrük rüsumlarından daxili istehsalını tənzimləmək məqsədi daşımalıdır. Bir başqa vacib məsələ isə büdcədən subsidya və transfertləri tədricən azaltmaqdır.Misal üçün bir çox inkişaf etmiş ölkədə sosial müdafiə fondları öz yığımlarını iqtisadi layihələr və bank resursları kimi dəyərləndirərək demək olar ki, büdcədən asılılıqdan azad olmuşdur. Azərbaycanda da hazırda  yığım fondu olan bu resursları investisya istiqamətli də qiymətləndirmə həm pensiya və müavinətlərin artırılmasına həm də büdcədən olan asılılığın azaldılmasına kömək edər
21851_1353541523453_5368541_n
.

Texnoparkların əhəmiyyəti nədən ibarətdir?


Texnoparkların əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

Texnopark universitetlə sənaye arasında körpü rolunu oynayan, eyni zamanda həm universitetin, həm də iş dünyasının maraqlarını əks etdirən bir mərkəzdir. Burada həm müəllimlər, tələbə və magistrlar, həm də iş dünyasının təmsilçiləri özləri üçün ortaq maraq tapa bilirlər. Tərəflər burada daha əlverişli karyera qura bilmə, daha böyük bazarlara çıxış imkanı qazanırlar. Müəllim və mütəxəssislərin əldə etdikləri elmi-tədqiqatın nəticələrinin sənayeyə tətbiqi üçün əlverişli mühit də məhz texnoparklarda formalaşır.

Azərbaycanda ilk dəfə universitet daxilində texnopark fəaliyyətlərinə Qafqaz Universitetində başlanılıb. Universitet-sənaye əməkdaşlığında ciddi layihələrlə iddialı olan “QUTechnopark” fəaliyyəti ilə Azərbaycanın və regionun inkişafına öz töhfəsini verməyi hədəfə alıb.
Texnoparkların əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
İsa Qasımov – Qafqaz Universiteti Texnoparkının direktoru: “Texnoparkların qurulmasının hədəflərində yüksək texnologiyaların istehsalı dayanır. Bu isə özlüyündə sənayenin inkişafına dəstək verən bir yanaşmadır. Bu mühitdə həyata keçirilən layihələrin nəticəsində ölkədə biznes mühiti, o cümlədən sənaye inkişaf edəcək. Yaxın 5 illikdə Qafqaz Universiteti Texnoparkında aparılan inkişaf yönümlü elmi-tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq ölkədə sənayenin inkişafına ciddi töhfələr verə biləcəyik”.
“QUTechnopark”ın fəaliyyəti ABŞ, Türkiyə, İsveçrə və Rusiya kimi xarici ölkə texnoparklarının təcrübələrinə əsaslanır. Fəaliyyətinin təməlində universitet-sənaye əməkdaşlığı dayanan müəssisə istər böyük, istərsə də orta və kiçik sahibkarlıq subyektləri ilə əlaqələr yaradır. Hazırda texnoparkın ekosistem inkişafında əsas rol oynayan şirkətlərin sayı 9-a çatır.İsa Qasımov –Qafqaz Universiteti Texnoparkının direktoru: “Bu firmalar müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşmış olsalar da əsasən, İT texnologiyalarına əsaslanaraq, Qafqaz Universitetindəki professor və müəlim heyəti və burada fəaliyyət göstərən kafedraların gücündən istifadə edərək işlərini qururlar. Şirkətlərin əksəriyyəti İT sektorunda fəaliyyət göstərir. Amma firmalardan biri müdafiə sənayesi sahəsində öz işlərini qurur, digər bir firma elektron mexanizmlərin qurulması, günəş, külək enerjisinin istehsalı sahəsində layihələr yerinə yetirir. Şirkətlər təhlükəsizlik sistemlərinin qurulması, elektron universitet, elektron təhsil sistemləri üzərində də öz işlərini qururlar”.Qeyd edək ki, Azərbaycanda texnoparkların sayının artırılması nəzərdə tutulub. Hazırda ölkədə ən böyük texnologiyalar parkı Sumqayıtda yerləşir. 17 zavoddan ibarət olan Sumqayıt Texnologiyalar Parkında respublika əhəmiyyətli müxtəlif çeşidli məhsullar, o cümlədən, müxtəlif tip kabellər, transformatorlar, yüksək gərginlikli avadanlıqlar, hidroturbinlər, su nasosları, elektrik mühərrikləri, borular, texniki qazlar istehsal edilir. Balaxanı Texnoparkının tikintisi isə davam edir.

28 Ocak 2014 Salı

16.02.2014 tarixində Qafqaz Universitetində 11-ci sinif "Bilik Yarışında" 400-599 arası bal toplayan şagirdlərə hədiyyələr veriləcək.


16.02.2014 tarixində saat 11:00-da Qafqaz Universitetində 29 dekabr 2013-cü ildə tarixində Araz Kursları və Qafqaz Universitetinin birgə təşkil etdiyi “Bilik Yarışı”nda 400-599 bal arası nəticə göstərən bütün abituriyentlərə hədiyyə veriləcək. Bütün bu aralıqda bal toplayan abituriyentlərin öz şəxsiyyət vəsiqələri ilə saat 11:00-dan etibarən Qafqaz Universitetinə gəlmələri xahiş olunur.
Qeyd: Hər kəsə USB Flash kart, qeyd dəftəri və qələm hədiyyə olunacaq.


http://arazkurslari.com.az/az/news/news_133.html

Məleykə Abbaszadə: “Rektorlar bizdən küsməsin”

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının (TQDK) sədri Məleykə Abbaszadə ali məktəblərin reytinq siyahısını açıqlayıb. Lent.az-ın məlumatına görə, M. Abbaszadə qeyd edib ki, ötən il qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərən gənclərin 385 nəfəri Azərbaycan Tibb Universitetinə, 261 nəfəri Bakı Dövlət Universitetinə, 197 nəfəri Qafqaz Universitetinə, 191 nəfəri Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasına, 121 nəfəri Bakı Ali Neft Məktəbinə, 121 nəfəri Azərbaycan Dillər Universitetinə, 70 nəfəri Azərbaycan Diplomatik Akademiyasına, 60 nəfəri İnformasiya Texnologiyaları Universitetinə, 50 nəfəri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə, 47 nəfəri Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına və s. daxil olub.Komissiya sədrinin sözlərinə görə, bu il respublikanın ali təhsil müəssisələrinə keçirilən qəbul imtahanlarında 96 min 720 abituriyent iştirak edib. “Onlardan 42,98 %-i 0-100, 21,99 %-i 100-200, 13,84 %-i 200-300, 15,65 %-i 300-500, 5,55 %-i isə 500-700 bal toplayıb. Abituriyentlərdən 1617 nəfəri 600 baldan yuxarı nəticə göstərib.Yüksək ballılar respublikanın, demək olar, bütün şəhər və rayonlarını, o cümlədən bəzi kənd məktəblərini təmsil edirlər. Yüksək nəticə göstərənlər I qrupda 371, II qrupda 301, III qrupda 542, IV qrupda 403 nəfərdir. 6 nəfər isə maksimal nəticə (700 bal) əldə edib. Onlardan 4-ü III qrupun və 2-si IV qrupun abituriyentləridir.M. Abbaszadə bildirib ki, bu il ali təhsil müəssisələrinin reytinq cədvəlinə Bakı Ali Neft Məktəbi başçılıq edir. “İnformasiya Texnologiyaları Universiteti reytinq göstəricilərinə görə 2-ci yerdədir. Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası isə reytinq göstəricilərinə görə 3-cü yerdədir. Bakı Ali Neft Məktəbi və Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası istisna olmaqla, qalan texniki ali təhsil müəssisələri reytinq cədvəlində nisbətən aşağı mövqelərdə yerləşiblər. Respublikanın regionlarını təmsil edən ali təhsil müəssisələri sırasında Naxçıvan Dövlət Universiteti ən yüksək reytinqə malikdir. Reytinq göstəricisinə (2973) görə bu universitet respublikanın ali təhsil müəssisələri içərisində 9-cu mövqedə yerləşir. Ən zəif reytinqə malik olan dövlət ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Texnologiya Universitetidir. Özəl ali təhsil müəssisələri arasında ən yüksək reytinqə Qafqaz Universiteti malikdir. Xahiş edirəm ki, rektorlar bizdən küsməsin”.
http://news.lent.az/news/153583

Azərbaycan universitetlərinin yeni reytinqi - SİYAHI

Azərbaycan universitetlərinin yeni reytinqi - SİYAHI

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) 2013-2014-cü tədris ili üçün keçirilən qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərən gənclərin daxil olduqları əsas ali məktəblərin adlarını və ali məktəblərin reytinq siyahısını açıqlayıb.Özəl ali təhsil müəssisələri arasında ən yüksək reytinqə Qafqaz Universiteti malikdir.TQDK sədri Məleykə Abbaszadə 2013-cü il üzrə qəbul imtahanlarının nəticələrinə həsr olunan konfransda bildirib ki, qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərən gənclərin 385 nəfəri Azərbaycan Tibb Universitetinə, 261 nəfəri Bakı Dövlət Universitetinə, 197 nəfəri Qafqaz Universitetinə, 191 nəfəri Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasına, 121 nəfəri Bakı Ali Neft Məktəbinə, 121 nəfəri Azərbaycan Dillər Universitetinə, 70 nəfəri Azərbaycan Diplomatik Akademiyasına, 60 nəfəri İnformasiya Texnologiyaları Universitetinə, 50 nəfəri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə, 47 nəfəri Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına və s. daxil olub.

M.Abbaszadə qeyd edib ki, bu il respublikanın ali təhsil müəssisələrinə keçirilən qəbul imtahanlarında 96 min 720 abituriyent iştirak edib. Onlardan 42,98%-i 0-100, 21,99%-i 100-200, 13,84%-i 200-300, 15, 65%-i 300-500, 5, 55%-i isə 500-700 bal toplayıb. Abituriyentlərdən 1617 nəfəri 600-baldan yuxarı nəticə göstərib.Yüksək ballılar respublikanın, demək olar, bütün şəhər və rayonlarını, o cümlədən bəzi kənd məktəblərini təmsil edirlər. Yüksək nəticə göstərənlər I qrupda 371, II qrupda 301, III qrupda 542, IV qrupda 403 nəfərdir. 6 nəfər isə maksimal nəticə (700 bal) əldə edib. Onlardan 4-ü III qrupun və 2-si IV qrupun abituriyentləridir.TQDK sədri bildirib ki, bu il ali təhsil müəssisələrinin reytinq cədvəlinə Bakı Ali Neft Məktəbi başçılıq edir. İnformasiya Texnologiyaları Universiteti reytinq göstəricilərinə görə 2-ci yerdədir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası isə reytinq göstəricilərinə görə 3-cü yerdədir.Komissiya sədrinin sözlərinə görə, Bakı Ali Neft Məktəbi və Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası istisna olmaqla, qalan texniki ali təhsil müəssisələri reytinq cədvəlində nisbətən aşağı mövqelərdə yerləşiblər.Respublikanın regionlarını təmsil edən ali təhsil müəssisələri sırasında Naxçıvan Dövlət Universiteti ən yüksək reytinqə malikdir. Reytinq göstəricisinə (2973) görə bu universitet respublikanın ali təhsil müəssisələri içərisində 9-cu mövqedə yerləşir. Ən zəif reytinqə malik olan dövlət ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Texnologiya Universitetidir.

Azərbaycanda ali məktəblərin reytinqi açıqlandı

Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 2013-2014-cü tədris ili üçün keçirilən qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərən gənclərin daxil olduqları ali məktəblərin adlarını açıqlayıb. Məleykə Abbaszadə 2013-cü il üzrə qəbul imtahanlarının nəticələrinə həsr olunan konfransda deyib ki, qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayan abituriyentlərin 385-i Azərbaycan Tibb Universitetinə, 261 nəfəri Bakı Dövlət Universitetinə, 197 nəfəri Qafqaz Universitetinə, 191 nəfəri Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasına, 121 nəfəri Azərbaycan Dillər Universitetinə, 121-i Bakı Ali Neft Məktəbinə, 70 nəfəri Azərbaycan Diplomatik Akademiyasına, 60 nəfəri İnformasiya Texnologiyaları Universitetinə daxil olub. Məleykə Abbaszadə qeyd edib ki, bu il respublikanın ali təhsil müəssisələrinə keçirilən qəbul imtahanlarında 96 min 720 abituriyent iştirak edib və onlardan 42,98%-i 0-100, 21,99%-i 100-200, 13,84%-i 200-300, 15, 65%-i 300-500, 5, 55%-i isə 500-700 bal toplayıb. Abituriyentlərdən 1617 nəfəri 600-baldan yuxarı nəticə göstərib.Yüksək ballılar respublikanın, demək olar, bütün şəhər və rayonlarını, o cümlədən bəzi kənd məktəblərini təmsil edirlər. Yüksək nəticə göstərənlər I qrupda 371, II qrupda 301, III qrupda 542, IV qrupda 403 nəfərdir. 6 nəfər isə maksimal nəticə (700 bal) əldə edib. Onlardan 4-ü III qrupun və 2-si IV qrupun abituriyentləridir.TQDK sədri bildirib ki, bu il ali təhsil müəssisələrinin reytinq cədvəlinə Bakı Ali Neft Məktəbi başçılıq edir. İnformasiya Texnologiyaları Universiteti reytinq göstəricilərinə görə 2-ci yerdədir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası isə reytinq göstəricilərinə görə 3-cü yerdədir.Komissiya sədrinin sözlərinə görə, Bakı Ali Neft Məktəbi və Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası istisna olmaqla, qalan texniki ali təhsil müəssisələri reytinq cədvəlində nisbətən aşağı mövqelərdə yerləşiblər.
http://anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=250176

Mingəçevirdə “Ana dilimizi sevək, sevdirək” müsabiqəsinin yekun mərh&#

Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi (ABTM) və Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Dil və mədəniyyət” festivalı çərçivəsində Mərziyə Davudova adına Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında “Ana dilimizi sevək, sevdirək” Ümumrespublika müsabiqəsinin bölgə üzrə mahnı, qrammatika, informatika və şeir kateqoriyaları üzrə yekun mərhələsi keçirilib. Tədbirdə Mingəçevir şəhər təhsil şöbəsinin müdiri Sahib Məmmədov, Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin ictimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi Elşən Əliyev və liseyin müdiri Mustafa Söyləməzoğlu çıxış edərək bildiriblər ki, məktəblilər arasında keçirilən belə yarışlar onların dilimizin incəliklərinə yiyələnmələrində dilimizin qorunmasında, təbliğ olunmasında və onun inkişaf etməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Bu işdə müsabiqə iştirakçısı olan şagirdlərə uğurlar arzulayıblar.Münsiflər heyətinin qərarına əsasən şeir kateqoriyası üzrə Mingəçevir Şəhər 1saylı orta məktəbin şagirdi Gülnar Tağıyeva, mahnı kateqoriyası üzrə isə Bərdə Şəhər Zərifə Əliyeva adına orta  məktəbinin şagirdi Ramilə Səfərova, qrammatika üzrə Yevlax Şəhər 1 saylı orta məktəbin şagirdi Çiçək Hüseynova, inşa kateqoriyası üzrə Mingəçevir Şəhər Liseyinin şagirdi Aişən Mustafayeva və informatika üzrə ABTM-nin Mingəçevir Özəl Türk Liseyinin şagirdi şagirdləri Aqil Muxtarov 1-ci yerlərə layiq görülüblər. Qalib şagirdlərə hədiyyələr və sertifikatlar təqdim olunub.Qeyd edək ki, müsabiqədə 1-ci yerə çıxan şagirdlər Bakıda keçiriləcək final müsabiqəsində Mingəçevir şəhərini təmsil edəcəklər.  
http://abtk.edu.az/mingcevird-ana-dilimizi-sevk-sevdirk-musabiqsinin-yekun-mrhlsi-kecirilib-


27 Ocak 2014 Pazartesi

Qafqaz Universiteti ilə “Gənc Mühəndislərin İnkişafı” İctimai Birliyi arasında əməkdaşlığa dair müqavilə imzalanmışdır

Qafqaz Universiteti ilə “Gənc Mühəndislərin İnkişafı” İctimai Birliyi arasında əməkdaşlığa dair müqavilə imzalanmışdırBakı, 24 yanvar (AzərTAc). Yanvarın 24-də Qafqaz Universiteti ilə “Gənc Mühəndislərin İnkişafı” İctimai Birliyi (GMİİB) arasında əməkdaşlığa dair müqavilə imzalanmışdır.

AzərTAc xəbər verir ki, imzalanma mərasimində Qafqaz Universitetinin rektoru, professor Əhməd Saniç bu ali məktəbdə təhsilin inkişafı üçün reallaşdırılan tədbirlərdən, qazanılan nailiyyətlərdən danışmışdır.Rektor müvafiq ixtisaslar üzrə müasir tələblərə cavab verən mütəxəssislərin hazırlanmasının əhəmiyyətini vurğulamışdır.“Gənc Mühəndislərin İnkişafı” İctimai Birliyi idarə heyətinin sədri Polad Rüstəmov rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyəti, həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumat vermişdir. O qeyd etmişdir ki, GMİİB 2008-ci ildə Azərbaycanda gənc mühəndislərin peşəkar inkişafına və maarifləndirilməsinə dəstək verilməsi məqsədilə yaradılmışdır.Ölkəmizdə mühəndislik mədəniyyəti və standartlarının tətbiqinə, inkişaf etdirilməsinə dəstək olmaq və ətraf mühitin qorunmasını ən ümdə vəzifə hesab edən mühəndislər hazırlamaq da qurumun əsas məqsədlərindəndir.P.Rüstəmov GMİİB ilə Qafqaz Universiteti arasında əməkdaşlığın mühəndislik ixtisasının inkişafına töhfə verəcəyinə əminliyini də diqqətə çatdırmışdır.
Sonra müvafiq sahədə əməkdaşlığa dair müqavilə imzalanmışdır.

© İstifadə edilərkən AzərTAc-a istinad olunmalıdır

“Gənc Mühəndislər" və Qafqaz Universiteti arasında əməkdaşlıq imzalanıb


“Gənc Mühəndislərin İnkişafı İctimai Birliyi” və Qafqaz Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır
Bu müqavilə gələcəkdə birlikdə “Tərəflər” adlanacaq, bir tərəfdən nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən İdarə heyətinin sədri Polad Rüstəmov şəxsində “Gənc Mühəndislərin İnkişafı İctimai Birliyi” (bundan sonra “GəncMİİB”) və digər tərəfdən nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən rektor professor Ahmet Saniçin şəxsində “Qafqaz Universiteti” (bundan sonra “Universitet”) arasında bir il müdətinə imzalanmışdır.Müqaviləyə əsasən GəncMİİB-in nizamnaməsində əks olumuş məqsədlərə çatmaq üçün Tərəflərin birgə fəaliyyəti üzrə həyata keçirilən bütün işlər təmənnasız əsaslarla yerinə yetiriləcək.Müqavilədə nəzərdə tutulan ohdəliyə əsasən GƏNCMİİB-i Universiteti öz fəaliyyət sahəsində yeni ideyalar, hadisələr, tədbirlər haqqında məlumatlandırır, Universitet haqqında məlumatı əldə edir, məlumatı və Universitetə məxsus loqotipi öz veb-resursunda (www.gencmiib.org), KİV-də yerləşdirir.Universitetin razılığı ilə ona və ya özünə məxsus məkanlarda müxtəlif birgə tədbirlər həyata keçirir Universiteti öz fəaliyyətinə dair informasiya ilə təmin edir,Universitetin razılığı ilə ona məxsus resurlardan istifadə edir, GəncMİİB haqqında mütəxəssisləri, tələbələri və sair məlumatlandırır,Universiteti isə GəncMİİB-i öz fəaliyyətinə dair informasiya ilə təmin edir, GəncMİİB haqqında məlumatı əldə edir, məlumatı və ona məxsus loqotipi öz veb-resursunda, KİV-də yerləşdirir. GəncMİİB-in razılığı ilə ona məxsus resurlardan istifadə edir.Universitetin rektoru prof. Dr. Ahmet Saniç çıxış edərək tədbir iştirakçılarına imzalanan müqavilənin əhəmiyyəti haqda məlumat verib.O,bildiribki universitetdə texnoparkın inkişafı üçün bu kimi əməkdaçlıqın rolu əvəzsizdir. GƏNCMİİB-nin potensilaının yüksək olmasınıda xüsusi qeyd edən rektor prof . Ahmet Saniç dunyada məslək ictimai birliklərin xüsusi yeri olduğunu vurğulayıb.Universitetin mühəndislik fakültəsinin dekanı doç. dr. Yadullah Babayev bildirmişdirki Qafqaz Universitetində ilk qurulmuş Fakültələrdən biri olan Mühəndislik Fakültəs, 1993-cü ildə “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” və “Mexanika mühəndisliyi” ixtisasları ilə öz fəaliyyətinə başlamışdır. 90-cı illərdə kompyuter və programlaşdırmanın dünyada getdikcə yaygınlaşması və respublikamızda bu cür biliklərə sahib yüksək ixtisaslı kadırların yetişdirilməsinə öz töhvəsini vermək üçün mühəndislik fakültəsi tərkibinidə 1994-cü ildə Kompyuter Mühəndisliyi ixtisası qurulmuşur. Həmin ildə Mexanika Mühəndisliyinə Respublikada olan tələbatın yox deyiləcək dərəcədə az olması ilə əlaqədar olaraq bu ixtisasın fəaliyyti dayandırılmışdır. İlk məzunlarını 1998-ci ildə vermiş və məzunlarının hamısı respublikanın o dövürdəki qabaqcıl şirkətləri tərəfindən işlə təmin olunmuşlardır.Respublikamızda informasiya-telekommunikasiya sistemlərinin inkişafı, neft və qeyri neft sektoru sahələrində istehsalat müəssisələrinin artması ilə Fakültə tərkibində yeni ixtisasların açılmasına Universitet rəhbərliyi tərəfindən qərar verilmişdir. Bu qəbildən 2008-ci ildə İnformasiya Texnologiyaları və Sistemləri Mühəndisliyi və BP Azərbaycan Şirkətinin sponsorluğunda Kimya Mühəndisliyi ixtisasları qurulmuşdur. 2011-ci ildə isə yenə BP Azərbaycan Şirkətinin sponsorluğunda Mexanika Mühəndisliyi ixtisası öz fəaliyyətinə başlamışdır.Eyni zamanda Fakültədə 2 ixtisas üzrə magistratura və 1 ixtisas üzrə də doktorantura proqramları tədris edilir.Universitet və fakültənin Respublikada fəaliyyət göstərən müxtəlif xarici şirkət və yerli müəssisələrlə olan əlaqələri, bu müəssisələrdə və xüsusilə də Türkiyədə keçirilən istehsalat təcrübələriməzunlarımızın nəinki Azərbaycanda, həmçinin dünyanın bir çox ölkələrində çalışa bilməsi üçün böyük imkanlar yaradır.Bugünə qədər fakültədən 436 nəfər məzun olmuşdur. Onlardan 10 nəfər öz təhsilini xaricdə davam etdir. Məzunlarımızın böyük əksəriyyəti respublika daxilində və xarici ölkələrdə nüfuzlu şirkətlərdə işləməkdədirlər.Fakültənin zəngin maddi-texniki bazası və təcrübəli kadr potensialı gənclərimizin yüksək ixtisaslı mütəxəssis, eləcə də vətənini, millətini və dövlətini sevən bir vətəndaş kimi yetişdirilməsinə xidmət edir. Bunun nəticəsidir ki, Mühəndislik fakültəsindəki ixtisaslara göstərilən maraq daima artır və qəbul balı ildən-ilə yüksəlir. 2010-2011-ci tədris ilində respublika üzrə 700 bal toplayan 7 nəfərdən 4-ü, 2011-2012-ci tədris ilində isə 700 bal toplayan 4 nəfərin 4-ü də Fakültənin müxtəlif ixtisaslarını seçmişlərdir. 2011-2011-ci tədris ilində fakültənin müxtəlif ixtisaslarını seçmiş tələbələrdən 19 nəfəri Prezident təqaüdünə layiq görülmüş, 72 nəfəri isə dövlət sifariş ilə gəlmişdir. Ümumilikdə isə Fakültədə 700 bal toplamış 9 tələbə, Prezident təqaüdünə layiq görülmüş 47 tələbə və dövlət sifarişli 170 tələbə təhsil alır.Fakültədə 5-i beynəlxalq olmaqla bir sıra konfrans və seminarlar təşkil olunmuşdur. Eyni zamanda fakultə əməkdaşlarının respublika və dünyanın nüfuzlu elmi jurnallarında elmi məqalələri və bir sıra dər vəsaitləri dərc olunmuşdur.Tədbirdə çıxış edən “Gənc mühəndislərin inkişafı” İctimai Birliyinin sədri Polad Rüstəmov İB haqqında məlumat verərək bildirmişdir ki, GəncMİİB 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında gənc mühəndislərin peşəkar inkişafına və maarifləndirilməsinə dəstək verməsi məqsədilə qurulmuşdur.Hər hansı bir siyasi hədəf nəzərdə tutmadan bütün mühəndislərin həyat və iş praktikalarını ortaya qoyan bir platforma qurmaq və dünyamızın qlobal problemlərinə mühəndislik həlləri təklif edə bilən sosial məsuliyyətli mühəndislər yetişdirmək və mühəndislik qurumları ilə əlaqələndirici funksiyanı yerinə yetirməkdir. Azərbaycanda mühəndislik mədəniyyəti və standartlarının tətbiqinə, inkişaf etdirilməsinə dəstək olmaq və onları maarifləndirmək, ətraf mühitin qorunmasını ən ümdə fikirləşən mühəndislər yetişdirmək də ictimai birliyin əsas məqsədlərindəndir.Qafqazla əməkdaşlıq haqda danışan İB sədri bildiribki bu ilin Möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən sənaye ili elan edilməsi QHT və İB-rində üzərinə məsulliyyət qoyur.Bu məqsədlədə bizim ictimai birlik təhsil sistemində özünü sübut etmiş Qafqaz universiteti ilə əməkdaşlıq etməklə birlikdə uğur qazanacağımıza və dövlətimizin sənayesinin inkişafına töhvə verə biləcəyimizə ümid verir.Qafqaz universitetini məzunlarının iş həyatındakı uğurları və nəaliyyətləri ilə tanıdığını bildirən Polad Rüstəmov əməkdaşlıq münasibəti ilə hər iki tərəfi təbrik edib.O, İB-nin ötən ilki fəaliyyətindən danişaraq qeyd edibki 23 noyabr 2013-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Azərbaycan Gənclər Fondunun III Qrant müsabiqəsinin qalibi olan “Gənc Mühəndislərin İnkişafı” İctimai Birliyi(GəncMİİB) “Gəlin mühəndis olaq! Let’s be an engineer!” adlı layihə həayat keçirib. Layihənin məqsədi Azərbaycanda mühəndisliyin inkişafına dəstək vermək, şagirdlərlə təcrübəli mühəndislər arasında fikir mübadiləsinə imkan yaratmaq, analitik düşüncə qabiliyyətinə malik orta məktəb şagirdləri arasında mühəndisliyə marağı olanları üzə çıxarmaq, onlara düzgün ixtisas seçimində kömək etməkdir.Layihə üzrə Azərbaycanın 5 regional mərkəzində - Gəncə, Şəki, Şirvan, Lənkəran və Quba şəhərlərində tədbirlər keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində məktəblilərin intellektual qabiliyyətlərini aşkar etmək məqsədi ilə kiçik sosial-psixoloji sınaqlar,təcrübəli mühəndislərin iştirakı ilə seminarlar keçirilmişdir.
Həmçinin şagirdlər arasında təşkil olunmuş simulyasiya oyunları vasitəsilə onlarda mühəndisliyə maraq oyadılmışdır.Sınaq nəticələri müzakirə edilərək şagirdlərə ixtisas seçimi ilə bağlı tövsiyələr layihənin bütün iştirakçılarına sertifikatlar, qaliblərə isə hədiyyələr təqdim edilmişdir.

http://www.qu.edu.az/az/news/%E2%80%9CG%C9%99nc-M%C3%BCh%C9%99ndisl%C9%99r%26quot%3B-v%C9%99-Qafqaz-Universiteti-aras%C4%B1nda-%C9%99m%C9%99kda%C5%9Fl%C4%B1q-imzalan%C4%B1b-4852.html

Qafqaz universiteti Sahibkarlar Təşkilatının üzvlük sertifikatını aldı

Qafqaz universiteti Sahibkarlar Təşkilatının üzvlük sertifikatını aldı publika.az

Qafqaz universiteti Sahibkarlar Təşkilatının üzvlük sertifikatı ilə təltif olunub.Universitetin mətbuat xidmətindən Publika.Az-a verilən məlumata görə, Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatı Milli Konfederasiyasının keçirdiyi növbəti təqdimatda Universitetimizin təmsilçisi Zəfər Həsənova  ASK-ın sədri tərəfindən üzvlük şəhadətnamə sertifikatı təqdim edilib.Təqdimat İtaliyanın tanınmış MADE S.p.A şirkətinin Azərbaycanda yeni başladığı fəaliyyəti əhatə etməklə bərabər yeni başlayan bizneslərin genişləndirilməsi əzmində olan bir çox önəmli mövzulara da toxunub.Görüş əsnasında Qafqaz Universiteti ASK-ın sahibkarlara ayırdığı xüsusi diqqət, bu sahədə atılan ciddi addımlar, universitetlərin bu prosesdə körpü rolu oynaması və bu kimi bir sıra mövzular çərçivəsində çıxış edib.  Keçirilən bu kimi görüşlər ali təhsil müəssisələrinə iş dünyası təmsilçiləri ilə yaxından tanış olmağa və qarşılıqlı tanışlığa zəmin yaradır.

“Gənc Mühəndislərin İnkişafı İctimai Birliyi” və Qafqaz Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır xalq qəzeti

“Gənc Mühəndislərin İnkişafı İctimai Birliyi” və Qafqaz Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır xalq qəzeti

Bu müqavilə gələcəkdə birlikdə “Tərəflər” adlanacaq, bir tərəfdən nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən İdarə heyətinin sədri Polad Rüstəmov şəxsində “Gənc Mühəndislərin İnkişafı İctimai Birliyi” (bundan sonra “GəncMİİB”) və digər tərəfdən nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən rektor professor Ahmet Saniçin şəxsində “Qafqaz Universiteti” (bundan sonra “Universitet”) arasında bir il müdətinə imzalanmışdır. Müqaviləyə əsasən GəncMİİB-in nizamnaməsində əks olumuş məqsədlərə çatmaq üçün Tərəflərin birgə fəaliyyəti üzrə həyata keçirilən bütün işlər təmənnasız əsaslarla yerinə yetiriləcək.

Müqavilədə nəzərdə tutulan ohdəliyə əsasən GƏNCMİİB-i Universiteti öz fəaliyyət sahəsində yeni ideyalar, hadisələr, tədbirlər haqqında məlumatlandırır, Universitet haqqında məlumatı əldə edir, məlumatı və Universitetə məxsus loqotipi öz veb-resursunda (www.gencmiib.org), KİV-də yerləşdirir. Universitetin razılığı ilə ona və ya özünə məxsus məkanlarda müxtəlif birgə tədbirlər həyata keçirir Universiteti öz fəaliyyətinə dair informasiya ilə təmin edir, Universitetin razılığı ilə ona məxsus resurlardan istifadə edir, GəncMİİB haqqında mütəxəssisləri, tələbələri və sair məlumatlandırır, Universiteti isə GəncMİİB-i öz fəaliyyətinə dair informasiya ilə təmin edir, GəncMİİB haqqında məlumatı əldə edir, məlumatı və ona məxsus loqotipi öz veb-resursunda, KİV-də yerləşdirir. GəncMİİB-in razılığı ilə ona məxsus resurlardan istifadə edir.
Universitetin rektoru  prof. Dr. Ahmet  Saniç çıxış edərək tədbir iştirakçılarına  imzalanan müqavilənin əhəmiyyəti haqda məlumat verib. O, bildirib ki, universitetdə texnoparkın  inkişafı üçün bu kimi əməkdaçlıqın rolu əvəzsizdir. GƏNCMİİB-nin potensilaının yüksək olmasınıda xüsusi qeyd edən rektor  prof . Ahmet Saniç dunyada məslək ictimai birliklərin  xüsusi yeri olduğunu vurğulayıb.
Universitetin mühəndislik fakültəsinin dekanı doç. dr. Yadullah Babayev bildirmişdir ki  Qafqaz Universitetində ilk qurulmuş  Fakültələrdən biri olan  Mühəndislik Fakültəs, 1993-cü ildə “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” və “Mexanika mühəndisliyi” ixtisasları ilə öz fəaliyyətinə başlamışdır. 90-cı illərdə kompyuter və programlaşdırmanın dünyada getdikcə yaygınlaşması və respublikamızda bu cür biliklərə sahib yüksək ixtisaslı kadırların yetişdirilməsinə öz töhvəsini vermək üçün mühəndislik fakültəsi tərkibinidə 1994-cü ildə Kompyuter Mühəndisliyi ixtisası qurulmuşur. Həmin ildə Mexanika Mühəndisliyinə Respublikada olan tələbatın yox deyiləcək dərəcədə az olması ilə əlaqədar olaraq bu ixtisasın fəaliyyti dayandırılmışdır. İlk məzunlarını 1998-ci ildə vermiş və məzunlarının hamısı respublikanın o dövürdəki qabaqcıl şirkətləri tərəfindən işlə təmin olunmuşlardır.
Respublikamızda informasiya-telekommunikasiya sistemlərinin inkişafı, neft və qeyri neft sektoru sahələrində istehsalat müəssisələrinin artması ilə Fakültə tərkibində yeni ixtisasların açılmasına Universitet rəhbərliyi tərəfindən qərar verilmişdir. Bu qəbildən 2008-ci ildə İnformasiya Texnologiyaları və Sistemləri Mühəndisliyi və BP Azərbaycan Şirkətinin sponsorluğunda Kimya Mühəndisliyi ixtisasları qurulmuşdur. 2011-ci ildə isə yenə BP Azərbaycan Şirkətinin sponsorluğunda Mexanika Mühəndisliyi ixtisası öz fəaliyyətinə başlamışdır.
Eyni zamanda Fakültədə  2  ixtisas üzrə magistratura və  1  ixtisas üzrə də doktorantura proqramları tədris edilir. Universitet və fakültənin Respublikada fəaliyyət göstərən müxtəlif xarici şirkət və yerli müəssisələrlə olan əlaqələri, bu müəssisələrdə və xüsusilə də Türkiyədə keçirilən istehsalat təcrübələri məzunlarımızın nəinki Azərbaycanda, həmçinin dünyanın bir çox ölkələrində çalışa bilməsi üçün böyük imkanlar yaradır.  
Bugünə qədər fakültədən 436 nəfər məzun olmuşdur. Onlardan 10 nəfər öz təhsilini xaricdə davam etdir. Məzunlarımızın böyük əksəriyyəti respublika daxilində və xarici ölkələrdə nüfuzlu şirkətlərdə işləməkdədirlər.
Fakültənin zəngin maddi-texniki bazası və təcrübəli kadr potensialı gənclərimizin yüksək ixtisaslı mütəxəssis, eləcə də vətənini, millətini və dövlətini sevən bir vətəndaş kimi yetişdirilməsinə xidmət edir. Bunun nəticəsidir ki, Mühəndislik fakültəsindəki ixtisaslara göstərilən maraq daima artır və qəbul balı ildən-ilə yüksəlir. 2010-2011-ci tədris ilində respublika üzrə 700 bal toplayan 7 nəfərdən 4-ü, 2011-2012-ci tədris ilində  isə 700 bal toplayan 4 nəfərin 4-ü də Fakültənin müxtəlif ixtisaslarını seçmişlərdir. 2011-2011-ci tədris ilində fakültənin müxtəlif ixtisaslarını seçmiş tələbələrdən 19 nəfəri Prezident təqaüdünə layiq görülmüş, 72 nəfəri isə dövlət sifariş ilə gəlmişdir. Ümumilikdə isə Fakültədə 700 bal toplamış 9 tələbə, Prezident təqaüdünə layiq görülmüş 47 tələbə və dövlət sifarişli 170 tələbə təhsil alır.
Fakültədə 5-i beynəlxalq olmaqla bir sıra konfrans və seminarlar təşkil olunmuşdur. Eyni zamanda fakultə əməkdaşlarının respublika və dünyanın nüfuzlu elmi jurnallarında elmi məqalələri və bir sıra dər vəsaitləri dərc olunmuşdur.
  Tədbirdə çıxış edən “Gənc mühəndislərin inkişafı” İctimai Birliyinin sədri Polad Rüstəmov  İB haqqında məlumat verərək bildirmişdir ki, GəncMİİB 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında gənc mühəndislərin peşəkar inkişafına və maarifləndirilməsinə dəstək verməsi məqsədilə qurulmuşdur. Hər hansı bir siyasi hədəf nəzərdə tutmadan bütün mühəndislərin həyat və iş praktikalarını ortaya qoyan bir platforma qurmaq və dünyamızın qlobal problemlərinə mühəndislik həlləri təklif edə bilən sosial məsuliyyətli mühəndislər yetişdirmək və mühəndislik qurumları ilə əlaqələndirici funksiyanı yerinə yetirməkdir. Azərbaycanda mühəndislik mədəniyyəti və standartlarının tətbiqinə, inkişaf etdirilməsinə dəstək olmaq  və onları maarifləndirmək, ətraf mühitin qorunmasını ən ümdə fikirləşən mühəndislər yetişdirmək də  ictimai birliyin əsas məqsədlərindəndir.
  Qafqazla əməkdaşlıq haqda danışan İB sədri bildiribki  bu ilin Möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən sənaye ili elan edilməsi QHT və İB-rində üzərinə məsulliyyət qoyur. Bu məqsədlədə bizim ictimai birlik təhsil sistemində özünü sübut etmiş Qafqaz universiteti ilə əməkdaşlıq etməklə birlikdə uğur qazanacağımıza və dövlətimizin sənayesinin inkişafına töhvə verə biləcəyimizə ümid verir. Qafqaz universitetini məzunlarının iş həyatındakı uğurları və nəaliyyətləri ilə tanıdığını bildirən Polad Rüstəmov  əməkdaşlıq münasibəti ilə hər iki tərəfi təbrik edib.
O, İB-nin  ötən ilki  fəaliyyətindən danişaraq  qeyd edibki 23 noyabr 2013-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Azərbaycan Gənclər Fondunun III Qrant müsabiqəsinin qalibi olan “Gənc Mühəndislərin İnkişafı” İctimai Birliyi(GəncMİİB) “Gəlin mühəndis olaq! Let’s be an engineer!”     adlı layihə həayat keçirib.
Layihənin məqsədi Azərbaycanda mühəndisliyin inkişafına dəstək vermək, şagirdlərlə təcrübəli mühəndislər arasında fikir mübadiləsinə imkan yaratmaq, analitik düşüncə qabiliyyətinə malik orta məktəb şagirdləri arasında mühəndisliyə marağı olanları üzə çıxarmaq, onlara düzgün ixtisas seçimində kömək etməkdir. Layihə üzrə Azərbaycanın 5 regional mərkəzində - Gəncə, Şəki, Şirvan, Lənkəran və Quba şəhərlərində tədbirlər keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində məktəblilərin intellektual qabiliyyətlərini aşkar etmək məqsədi ilə kiçik sosial-psixoloji sınaqlar,təcrübəli mühəndislərin iştirakı ilə seminarlar keçirilmişdir.
Həmçinin şagirdlər arasında təşkil olunmuş simulyasiya oyunları vasitəsilə onlarda mühəndisliyə maraq oyadılmışdır. Sınaq nəticələri müzakirə edilərək şagirdlərə ixtisas seçimi ilə bağlı tövsiyələr layihənin bütün iştirakçılarına sertifikatlar, qaliblərə isə hədiyyələr təqdim edilmişdir.

"Xalq qəzeti"
© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır.

Ən yaxşı mühəndislik təhsili verən universitetlərin siyahısı açıqlandıCaspian Engineers Society (CES) 7 illik fəaliyyəti dövründə universitet tələbələri arasında keçirdiyi müxtəlif imtahan nəticələrinin analizini aparmışdır.  CES-in  mühəndislik məktəblərində  indiyə qədər 1632 tələbə iştirak etmişdir. Tələbələr seçim turlarında mühəndisliklə bağlı test sualları  və müsahibələr ilə sınanıblar. Mühəndislik məktəbləri dövründə tələbələr  sənaye məsələlərinin həlli və qrup təqdimatlarında təcrübə qazanıblar. CES-in layihələrində, əsasən, ADNA, Qafqaz Universiteti, Xəzər Universiteti, BDU, ATU, AMİU və MAA tələbələri aktivlik göstəriblər. Bundan əlavə,  xaricdə -Orta Doğu Texniki Universitetində, Koreya Texnologiyalar Universitetində, Pekin Texniki Universitetində, Moskva Dövlət Universitetində, Norveç Elm – Texnologiyalar Universitetində və s. təhsil alan azərbaycanlı tələbələr də müxtəlif illərdə yay mühəndislik məktəblərində öz biliklərin sınayıblar. Bu barədə CES-in mətbuat katibi Günay Sadıqzadə xəbər vermişdir.
CES mütəxəsisləri yerli universitet tələbələrinin biliklərini 5 kriteriya üzrə 100 ballıq sistemlə qiymətləndiriblər:
Mühəndislik testi:məntiq, riyaziyyat, fizika və kimya fənlərindən ibarət  test suallarının universitetlər üzrə ortalama balı
Müsahibələr: teoretik və praktiki suallarla tələbələrin texniki biliklərinin nəticələrinin universitetlər üzrə ortalama balı
Sənaye məsələləri: məktəb zamanı real sənaye məsələlərinin həllində tələbənin aktivliyinin universitetlər üzrə ortalama balı
Təqdimatlar: məktəb zamanı sənaye layihələrinin qruplar halında təqdimatının universitetlər üzrə ortalama balı
Keçid balı:imtahanlarda hər bir universitetdən iştirak edən tələbənin keçid balını neçə balla keçdiyini göstərir
CES-in Baş Katibi Həsən Abbasovun dediyinə görə, ümumiyyətlə CES-in layihələrindən ən çox yararlananlar Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının tələbələridir. CES-in layihələrinə ən çox dəstək verən isə Qafqaz və Xəzər Universitetləridir. Ən çətin imtahan sayılan mühəndislik testində Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının tələbələri orta hesabla daha yaxşı təsir bağışlayıblar. Müasir sənaye ilə bağlı olan müsahibələrdə və təqdimatlarda nisbətən zəif nəticə göstərmələri onunla əlaqədardır ki,  həmin universitetə son 6-7 ildə qəbul olan tələbələrin səviyyəsi çox yüksək olsa da universitetdə yeterincə müasir mühəndislik biliklərinə yiyələnə bilməyiblər.  Mühəndislik testində Qafqaz Universiteti, BDU, Xəzər Universiteti və Milli Aviasiya Akdemiyası tələbələrinin də nəticələriniyaxşı hesab etmək olar. Xarici universitetlərdə təhsil alan tələbələrin sayı bu imtahanlarda çox olmadığı üçün statistik məlumatların analizi aparılmamışdir, lakin qeyd etmək lazımdır ki, onların nəticələri yerli universitetlərin tələbələrindən üstün olmamış. Siyahıya başçılıq edən universitet isə ,adətən, ADNA olmuşdur. 
CES-in Layihələr Departamenti rəhbəri  Ayxan Salmanov CES mütəxəsislərinin müsahibələr və təqdimatlarla bağlı fikirlərini belə izah etdi: “Qafqaz və Xəzər Universitetinin tələbələri mühəndislik imtahanlarında ADNA tələbələrinə uduzduqları yerləri artıqlaması ilə qaytarar biliblər. Bu iki universitetin tələbələri kreativlik, müasir mühəndislik bilikləri, qrup işi və fikirlərini düzgün çatdırma qabiliyyətinə görə mütəxəsislərimiz tərəfindən yüksək qiymətləndiriliblər. Dərslər zamanı istifadə olunan ingilis dilli ədəbiyyatda bu tələbələr tərəfindən daha yaxşı dərk olunmuşdur. Nəticələr onu deməyə əsas verir ki, Qafqaz və Xəzər Universitetlərinin tələbələri universitetə daxil olarkən nisbətən zəif nəticə göstərsələr də, universitet proqramları yetərincə düzgün şəkildə tətbiq olunub və tələbələr biliklərin artıra biliblər.Son 2-3 ildə Bakı Dövlət Universitetinin də tələbələri bu nominasiyada stabil artış göstərməkdədirlər. Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələrinin müsahibələrdə davamlı iştirak etməməsinə baxmayaraq, statistik göstəriciləri qənaətbəxş hesab etmək olar. Azərbaycan Texniki Universitetinin və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Mühəndisləri Universitetinin tələbələri bu mərhələdə də liderlərdən geri qalıblar və nəticələri aşağı qiymətləndirilib. 
CES Mühəndislik Məktəbinin rəhbəri Şəmsi Tağızadəsənaye məsələlərinin həlli dərin teoretik biliklər ilə yanaşı hesablamalar da tələb etdiyini vurğuladı. Bu baxımdan ADNA tələbələri yenə də fərqlənərək rəqiblərini geridə qoyublar. Qafqaz və Xəzər Universiteti tələbələri bu nominasiyada bir-birinə yaxın yüksək nəticə göstərə biiblər. Bakı Dövlət Universiteti ilk üçlükdən geridə qalsa da, nəticələrini yüksək qiymətləndirmək olar, çünkü BDU-dan gələn tələbələrin bir hissəsi mühəndis yox kimyaçı olub. Milli Aviasiya Akademiyasından iştirakçıların sayı az olduğundan hesab edirik ki, bu təhsil ocağının tələbələri daha çox cəlb olunarsa ortalama bala müsbət mənada təsir edə biləcəklər.Azərbaycan Texniki Universitetinin və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Mühəndisləri Universitetinin tələbələri bu mərhələdə nisbətən nəticələrini yüksəltsələr də lazımi səviyyəyə çatdıra bilməyiblər. Hər iki universitetin tələbələrinin CES layihələrinə daha aktiv şəkildə cəlb olunması üçün maarifləndirici işlərin aparılması vacibdir.
Universitetlərin reytinqini sizə təqdim edirik. Mühəndislik imtahnında lider olmasına baxmayaraq, ADNA cəmi 2 balla birinciliyi Qafqaz Universitetinə vermişdir. Xəzər Universiteti son 2 ildə tələbələrinin CES məktəblərində passivliyinə görə üçüncü yerlə kifayətlənməsinə baxmayaraq  hər zaman birinciliyə ən iddialı namizədlərdən biri olub. Son illərdə BDU tələbələrinin aktivliyi öz bəhrəsini vermişdir. Belə ki, onlar digər mühəndislik universitetlərini üstələyərək dördüncü ola biliblər. Əgər BDU tələbələrinin artan templə layihədə iştirakı davam edərsə, yaxın illərdə liderlər qrupuna daxil ola bilərlər.
 
Hesab edirik ki, yaxın 3-4 ildə reytinq cədvəlində yeni namizədlər ortaya çıxacaq. Bu, ilk növbədə Bakı Ali Neft Məktəbi kimi potensiallı təhsil ocağının yaranması və ADA-nın universitet statusu alması ilə bağlıdır. CES-in BANM-la əməkdaşlığı onu deməyə əsas verir ki, BANM tələbələri qəbul imtahanında yüksək bal yığmaqla yanaşı təhsil aldıqları proqramlar da yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Bu təhsil ocağının yaxın illərdə ilk üçlükdə yer ala bilmə ehtimalı çox böyükdür. ADA Universitetində yeni mühəndislik, İT və təbiət elmləri fakultələrinin açılması savadlı tələbələrin bu universitetə axınına səbəb ola bilər. Bu baxımdan, gələcək illərdə ADA Universitetinin də mühəndislik sahəsində yüksək səviyyədə təhsil verən universitetlərdən biri olacağı şübhəsizdir. 
Bu, CES-in ilk reytinq qiymətləndirməsidir. Gələcəkdə universitetlərlə məsləhətləşmələrdən sonra metodikalarımız daha da təkmilləşdiriləcək. Nəzərinizə çatdıraq ki, CES (Caspian Engineers Society)müxtəlif beynəlxalq mühəndislik qurumları tərəfindən tanınan və qəbul olunan təşkilatdır. CES 2013-cü ildə Avropa Milli Mühəndis Assosiasiyaları Federasiyasına üzv seçilmişdir və ölkəmizin adı bu qurumda təmsil olunmağa başlamışdır. 2014-cü ilin ilk ayında isə CES Böyük Britaniya Mühəndislik Şurası tərəfindən rəsmi Azərbaycan təmsilçisi kimi qəbul edilərək  Beynəlxalq Mühəndisliyin “Dünya Xəritəsinə” əlavə olunmuşdur. 
http://www.azxeber.com/index.php?action=static_detail&static_id=52295

24 Ocak 2014 Cuma

“Qafqaz”da 20 Yanvar anıldı zaman.az


“Qafqaz”da 20 Yanvar anıldı zaman.az
Qafqaz Universitetində 1990-cı il 20 Yanvar faciəsinin 24-cü ildönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirilib. Teleaparıcı Rahib Azərinin 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə hazırladığı “Sirdaş” proqramı nümayiş olundu. Sonra söz müəllifin özünə verildi. 
Rahib Azəri öz çıxışında həmin hadisələrin canlı şahidi olduğunu söyləyib. Rahib Azəri bildirib ki, bu insanlar ölkəmizin müstəqilliyi uğrunda şəhid olublar. 20 Yanvar olaylarına beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinin cəlb edilməsində başlıca rolu isə ümummilli lider Heydər Əliyev oynayıb. Məhz SSRİ-nin yaratdığı informasiya blokadasına baxmayaraq, ümummilli lider H.Əliyev heç nədən çəkinmədən Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə gələrək, 1990-cı il yanvarın 21-də Qorbaçov və onun komandasının atdığı bu addımları kəskin tənqid edib. Sovet ordusunun 20 yanvarda xalq hərəkatını boğmaq cəhdləri uğursuz alınıb. Müstəqilliyə aparan yolda böyük iradə nümayiş etdirən Azərbaycan xalqı bu faciədən sonra daha da sıx birləşib. Tədbir  universitetin müəllim və tələbə heyətinin Şəhidlər xiyabanını ziyarət etməsi ilə yekunlaşdı.

20 yanvar faciəsi Qafqaz universitetində də anıldı publika.az


Qafqaz universitetində 1990-cı il 20 Yanvar faciəsinin 24-ci il dönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirilib.Publika.Az-ın verdiyi xəbərə görə, ilk öncə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqiəlik sükutla yad edilib və ardından Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarının dövlət himnləri səsləndirilib. Daha sonra Teleaparıcı Rahib Azərinin 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə hazırladığı Sirdaş proqramı nümayiş olunub. Sonra söz müəllifə verilib. Rahib Azəri çıxışında həmin hadisələrin canlı şahidi olduğunu söyləyib. O, 20 Yanvar faciəsini Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsi olduğunu bildirib. Olaylar barədə məlumat verən Rahib Azəri bildirib ki, 20 Yanvar faciəsi zamanı Azərbaycan 131 şəhid verib. Bu şəhidlər ölkəmizin müstəqilliyi uğrunda həlak olublar. 20 Yanvar olaylarına beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinin cəlb edilməsində başlıca rolu isə ümummilli lider Heydər Əliyev oynayıb.“Məhz SSRİ-nin yaratdığı informasiya blokadasına baxmayaraqumummilli lider H.Əliyev heç nədən çəkinmədən Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə gələrək 1990-cı il yanvarın 21-də Qorbaçov və onun komandasının atdığı bu addımları kəskin tənqid edib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu müraciəti o zaman dünyanın aparıcı KİV orqanlarında geniş işıqlandırılıb. Beləliklə də beynəlxalq ictimaiyət Azərbaycanda sovet ordusunun həyata keçirtdiyi qanlı qırğın barədə məlumatlandırılıb”. Professor onu da bildirib ki, Sovet ordusunun 20 Yanvarda xalq hərəkatını boğmaq cəhdləri uğursuz alınıb. Müstəqilliyə aparan yola böyük iradə nümayiş etdirən Azərbaycan xalqı bu faciədən sonra daha da sıx birləşib. Tədbir universitetin müəllim və tələbə heyətinin Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etməsilə yekunlaşıb.


Publika.Az

Coşqun liseyinin şagirdləri Qafqaz universitetindən məmnun qalıblar

Coşqun liseyinin şagirdləri Qafqaz universitetindən məmnun qalıblar

Türkiyənin Coşqun lisyeyinin bir qrup  müəllim və şagir heyyəti gəzmək üçün Azərbaycana gəlmişlər.Bakının görməli yerlərini ziyarət edən qonaqlar Qafqaz universitetindədə olublar.Ziyarətçilərə universitetin ictimaiətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Qoşqar Osmanoğlu ali təhsil ocağı haqda məlumat vermiş və laborotoriyalarla tanış etmişdir.Türkiyəli şagirdlər universitetdə yaradılmış şəraitdən razı qaldıqlarını universitet seçimində Qafqazıda düşünəcəklərini dilə gətiriblər. Coşqun liseyinin rəhbərliyi adından   adından  Ömər Faruk universitetə xatirə hədiyyəsi bağışlayıb və xatirə şəkli çəkdiriblər.

20 yanvar faciəsi Qafqaz universitetində də anıldı


20 yanvar faciəsi Qafqaz universitetində də anıldı xezerxeber.com

Qafqaz universitetində 1990-cı il 20 Yanvar faciəsinin 24-ci il dönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirilib.İlk öncə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqiəlik sükutla yad edilib və ardından Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarının dövlət himnləri səsləndirilib. Daha sonra Teleaparıcı Rahib Azərinin 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə hazırladığı Sirdaş proqramı nümayiş olunub. Sonra söz müəllifə verilib. Rahib Azəri çıxışında həmin hadisələrin canlı şahidi olduğunu söyləyib. O, 20 Yanvar faciəsini Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsi olduğunu bildirib. Olaylar barədə məlumat verən Rahib Azəri bildirib ki, 20 Yanvar faciəsi zamanı Azərbaycan 131 şəhid verib. Bu şəhidlər ölkəmizin müstəqilliyi uğrunda həlak olublar. 20 Yanvar olaylarına beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinin cəlb edilməsində başlıca rolu isə ümummilli lider Heydər Əliyev oynayıb.“Məhz SSRİ-nin yaratdığı informasiya blokadasına baxmayaraqumummilli lider H.Əliyev heç nədən çəkinmədən Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə gələrək 1990-cı il yanvarın 21-də Qorbaçov və onun komandasının atdığı bu addımları kəskin tənqid edib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu müraciəti o zaman dünyanın aparıcı KİV orqanlarında geniş işıqlandırılıb. Beləliklə də beynəlxalq ictimaiyət Azərbaycanda sovet ordusunun həyata keçirtdiyi qanlı qırğın barədə məlumatlandırılıb”. Professor onu da bildirib ki, Sovet ordusunun 20 Yanvarda xalq hərəkatını boğmaq cəhdləri uğursuz alınıb. Müstəqilliyə aparan yola böyük iradə nümayiş etdirən Azərbaycan xalqı bu faciədən sonra daha da sıx birləşib. Tədbir universitetin müəllim və tələbə heyətinin Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etməsilə yekunlaşıb.

Yüksək bal toplayanlar nə üçün pedoqoji fakültələri seçmir?

Yüksək bal toplayanlar nə üçün pedoqoji fakültələri seçmir?

Abituriyentlərin ixtisas seçimində pedoqoji  fakülətələri ən sonuncu sırada qeyd etməsi, bu fakültələrə keçid balının digərlərinə nisbətən aşağı olması barədə dəfələrlə danışılıb.Ekspertlər balların aşağı olmasını abituriyentlərin seçimi ilə əlaqələndirirlər. Onların fikrincə, abituriyentlərin pedoqoji ixtisaslara maraq göstərməməsi müəllimlərin maaşının az olması ilə əlaqədardır. Çünki nə yüksək bal toplamaq üçün, nə də  4-5 il müddətində təhsilə çəkilən xərcləri ayda 100-150 manat maaşla geri qazanmaq olmur.Lakin bəzi ali məktəblərin məhz pedoqoji ixtisaslarına yüksək, hətta 600 balla daxil olan tələbələr də az deyil. Bəs bu fərqin səbəbi nədir? Nə üçün 600 bal toplayan tələbələr bəzi ali məktəblərdə pedoqoji ixtisası seçir, digərlərində isə yox?Yüksək bal toplayan tələbələrin pedoqoji fakülətələri seçdiyi ali məktəblərdən də biri Qafqaz universitetidir.Universitetdə pedoqoji  fakultədə 12 ixtisas  Azərbaycan dili və ədəbiyyatı,  Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (Türk dili və ədəbiyyatı),    Dil və ədəbiyyat (İngilis dili və ədəbiyyatı),  Ərəb dili və ədəbiyyatı,  Fizika, Kimya, Biologiya, Kimya və biologiya,  Riyaziyyat, Riyaziyyat və informatika, , Tərcümə (ingilis dili) və İbtidai sinif müəlliməliyi üzrə kadr yetişdirilir.

  Universitetin pedoqoji fakultenin dekanı Erdal Karaman Publika.Az-a açıqlamasında  bu ixtisaslara marağın artdığını bildirib:
 “İxtisaslar uzrə ən çox tələbə İngilis dili və ədəbiyyatı müəllimliyindədir.Son  illərdə buraya qəbul olanların sayı 2 dəfədən çox artmışdır.Riyaziyyat (təlim inglis dilində),Fizika(təlim ingilis dilində) və Türk dili və ədəbiyyatı müəllimliyinə qəbul olanların sayı da  artmışdır. Pedaqoji ixtisasların seçilməsinə təsir edən amillərdən biri kimi burada xarici dillərin öyrənilməsi və kompyuter biliklərinin verilməsini göstərmək olar. Pedaqoji fakültədə  oxuyanların yarıdan çoxu təlim ingilis dilində olan ixtisaslarda təhsil alırlar.Təlim ingilis dilində olan  ixtisaslarda oxumaq istəyən tələbələr 1 il  yalnız ingilis dili öyrənmək üçün hazırlıq keçirlər”.Dekan fakültəyə  tələbələrin yüksək balla qəbul olduqlarını dedi: “2013-2014-cü dərs ilində pedaqoji fakültəyə  238 nəfər qəbul olub.Tələbələrin 32 %-i təlim Azərbaycan dilində olan ixtisasları,3 %-i Türk dili və ədəbiyyatını,65 %-i isə təlim İngilis dilində olan ixtisasları seçib.Onlardan 1 nəfəri 700 ,6 nəfəri  isə 650-699 arasında olmaqla cəmi 30 nəfər 600 dən çox bal toplayıb.İngilis dili və ədəbiyyatı müəllimliyində 57 nəfərdən 12-si,təlim ingilis dilində olan riyaziyyat və informatika müəllimliyində  20 nəfərdən 5-i,Tərcümə (İngilis dili) ixtisasında 38 nəfərdən 5-i 600-dən çox bal toplayaraq tələbə adını qazanıb.
Ən aşağı ballılar Türk dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (285-335) və təlim Azərbaycan dilində olan ibtidai sinif müəllimliyində (294-357) olub.Ən yüksək keçid balı təlim İngilis dilində olan riyaziyyat və informatika müəllimliyində olmuşdur- 563 bal.Tələbələrin 34,5 %-i ,yəni hər 3 nəfərdən biri 500-dən çox bal toplamışdır.300-ə qədər və 600-dən çox bal toplayanların sayi eynidir- hər birindən 10 %-dir.Başqa sözlə desək ən zəif və ən güclü tələbələin sayı eynidir.Tələbələrin ən çoxu, 45,9 %-i,yəni az qala hər iki tələbədən biri 300-450 arsında bal toplayıb”.
 Erdal Karaman həmçinin  yüksək bal toplayanların nə üçün Qafqaz universitetini seçməsinə də münasibət bildirdi:"Fakültəmizdə Azərbaycanlı Türkiyəli və Misirli müəllimlər işləyir, həmçinin ABŞ və İngiltərədəndə müəllimlər dərs keçirlər. Azərbaycan və xaricdən ixtisasında söz sahibi müəllimləri fakültəmizə cəlb edirik.
 Çox yüksək səviyyədə təhsil verilməsi kompyuter ingilis dili sahəhəsinin yüksək səviyyədə tədris edilməsi, Mevlana deyişim və Erasmus Mumdus proqramları çərçivəsində tələbələrimizin  Türkiyə və digər ölkələrə təcrübə keçmək üçün göndərilməsi, universitetdən məzun olduqdan sonra əmək bazarında bilik və bacarığının yüksək olduğuna görə asanlıqa iş tapa bilməsi abuturiyentlərin Qafqaz universitetinin  Pedoqoji fakültəsini seçməsinin əsas səbəbləridir”.
 Tələbələrin işlə təminatında da universitetin rolu böyükdür. Belə ki, Türkiyənin ölkəmizdəki liseyləri, hazırlıq kursları da Qafqaz Universitetinin məzunları üçün potensial iş imkanıdır.
 Dekanın sözlərinə görə, məzunlar Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, ABŞ, Asiya və Afrika ölkələrində  təhsil və qeyri-təhsil sahələrində çalışırlar. Bundan başqa, universitetində məzuların işlə təmin olunması,iş dünyası ilə əlaqələrin qurulması üzrə bir prorektorluq fəaliyyət gostərir.


Gülxar

Azadlığımız uğrunda canlarını fəda edən şəhitlərimizin əziz xatirəsini yad edərkən.


Azadlığımız uğrunda canlarını fəda edən şəhitlərimizin əziz xatirəsini yad edərkən..

Qururla və hüzünlə, unutmamaq və unutdurmamaq üçün!Bu tarixi qanlı 20 yanvar kimi yad etsəkdə, əslində bu millətimizin qəhrəmanlıq səlnaməsi kimi tarixə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Tarixdə heç bir millət azadlıq üçün tank önünə əliyalın getməyə cəsarət etməmiş və belə bir qəhramanlıq numunasi göstərə bilməmişdir.

Ruhunuz şad olsun qəhraman şəhidlərimiz! 

17 Ocak 2014 Cuma

“İtaliyada gənc Azərbaycan diasporu formalaşır”


“İtaliyada gənc Azərbaycan diasporu formalaşır”
Fərid Abbasov: “İtalyanlar da bizim kimi istiqanlı, gülərüz, səmimi və qonaqpərvərdirlər”

“Palitra”nın xaricdə təhsil alan tələbələrlə bağlı rubrikasının budəfəki qonağı aktiv və bacarıqlı gənclərimizdən olan Fərid Abbasovdur. Fərid hazırda ikinci magistratura təhsilini alır və bununla bərabər o ictimai, diaspor işlərində də aktivlik göstərir. Adı birincilər sırasında hallanan bu gəncimizlə olan müsahibəni oxuculara təqdim edirik.
-Fərid, özünüz haqqında qısa məlumat verərdiniz.
- Mən Şəmkir şəhərində anadan olmuşam. İlk təhsilimi Şəmkirdə almışam, daha sonra isə altıncı sinfin sonunda imtahan verərək “Gəncə Azərbaycan-Türkiyə Özəl liseyi”nə daxil olmuşam. Buradakı beşillik təhsilimdən sonra həm İstanbul Universitetinə, həm də Qafqaz Universitetinə daxil olmuşdum. Universitetə qəbul olunanda 15 yaşım var idi. Ailəm təhsilimi xaricdə davam etdirməyim üçün icazə vermədi. Beləcə, Qafqaz Universitetinin Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər fakültəsində təhsil aldım. Daha sonra isə İtaliyaya yollandım və burada həm işləyir, həm də təhsilimi davam etdirirəm.
-Ailənizin sizin başqa ölkəyə getməyinizə icazə vermədiyini dediniz. Bəs necə oldu ki, İtaliyada təhsilinizi davam etdirə bildiniz? 
- Düzdür, o zaman belə bir icazə olmadı. Amma mən hər zaman qarşıma xaricdə təhsil almağı məqsəd qoymuşdum və bunun üçün öncə xaricdə olan universitetləri araşdırmağa başlamışdım. Bir neçə ölkənin universitetinə müraciət də etdim. Bunlar arasında ABŞ, Almaniya, İtaliya və İngiltərə var idi. Demək olar ki, yuxarıda sadaladığım bütün ölkələrdən qəbul olmağımla bağlı məktub aldım və çətin seçim qarşısında qaldım. Təbii ki, burada maddi cəhətdən sərfəli və daha keyfiyyətli təhsil almaq üçün məqsədəuyğun universitet seçməli idim. Düzünü desəm, ABŞ seçimim arasında ilk sırada dururdu, amma maddi imkanlarım orada oxumağa imkan vermədi. Daha sonra İtaliya Tor Vergata Universitetini seçəsi oldum. Həmçinin İtaliyada təqaüd imkanları daha geniş idi və bundan başqa yeni bir dil öyrənmək həvəsim də burada başlıca rol oynayırdı.
- Yəni, bu seçiminizdən sonra əvvəllər sizə məhdudiyyət qoyan yaxınlarınız sizə dəstək oldular?
- Bəli. Təbii ki, bütün bu prosesdə anamın mənə böyük dəstəyi oldu. Təkcə ailəm deyil, həm də dostlar da bu işdə dəstək oldular. Universitet seçimində isə həmişə mənə böyük qardaş olan Seymur adlı dostumun böyük rolu oldu. Artıq, o bu mərhələlərdən keçmişdi və daha təcrübəli idi. O, mənim seçimimi daha da asanlaşdırdı. Həmçinin universitetdə olan müsbət yanaşmalar və onların daha çox qayğı göstərmələri xoşuma gəlmişdi.
-Təhsil aldığınız universitet hansı müsbət keyfiyyətləri ilə seçilir? Bir qədər də İtaliya təhsil sistemi barədə söz açardınız.
-İtaliyada ilk təhsil aldığım Roma Tor Vergata Universitetində Maliyyə və bank işinin sirlərini öyrənmişəm. Hazırda isə Avropanın ən qədim və tələbə sayına görə ən çox saya malik olan universiteti La Sapienza Universitetində magistr dərəcəsi üzrə İqtisadiyyat fakültəsində təhsil alıram. Ümumiyyətlə, İtaliyada orta məktəb 12-13 illikdir. Daha sonra isə məzunlar üçillik bakalavr dərəcəsi oxumalı olurlar. Sonra isə istəyə görə tələbələr birillik və ya ikiillik magistr proqramlarına müraciət edirlər. Ümumi götürdükdə İtaliya, Almaniya və İngiltərə təhsil sistemindən bir az geridə qalır. Bunun da əsas səbəbi orta məktəblərdə təhsilin aşağı səviyyədə olmasıdır. Ancaq nəzərə alsaq ki, Qərbdə ilk universitet İtaliyada yaranıb və ilk universitet tədrisi Bolonya Universitetində verilib, o zaman bu ölkənin təhsillə bağlı zəngin ənənələri haqda təsəvvür yaratmaq olar. Bolonya Universitetinin yaranma tarixi dəqiq bilinməsə də, onun 1088-ci ildə yarandığı deyilir. Hazırda isə İtaliya universitetlərində müasir standartlara cavab verən texniki baza var, orada Amerika və İngiltərənin qabaqcıl universitetlərində doktorantura təhsili almış müəllim və professor heyəti çalışır. Bir çox universitetlərdə həmçinin məzun olan tələbələr üçün iş yarmarkaları da keçirilir və tələbələr həm staj, həm də iş imkanlarına malik olurlar.
Bütün dərsliklər onlayn şəkildə universitetin bazasında yerləşdirilir və hər bir yerdən asanlıqla dərs vəsaitlərindən istifadə etmək olur. Həm universitetdə olan kitabxanadan, həm də şəhərin müxtəlif yerlərində olan kitabxanalardan yararlanmaq olur. İtaliyada müəllim və professor heyəti də tələbələrlə daim maraqlanır və görüş təyin edərək dərsdə anlaşılmayan mövzuları və ya hər hansı sual yaradan məsələləri yenidən öyrədirlər. Ümumiyyətlə, professorlar tələbələrə kömək eləməkdə maraqlıdırlar və tələbələrin akademik həyatda daha uğurlu olması üçün lazım olan köməkliyi göstərirlər.
-İtaliyanın sadaladığınız bu yüksək təhsil keyfiyyətlərindən azərbaycanlı tələbələr lazımınca yararlana bilirlərmi? Ümumiyyətlə, onların ictimai, diaspor işlərində aktivliyi qənaətbəxşdirmi?
-İtaliyaya ilk dəfə 2011-ci ildə gələndə demək olar ki, çox az sayda azərbaycanlı tələbə tanıyırdım. Fərqli bir mühit və fərqli bir ölkəyə alışmaq çox da vaxtımı almadı və qısa müddətdə yaşadığım mühitə uyğunlaşdım. Lakin ilk olaraq təcrübəsizlik və dil problemi qarşılaşdığım çətinliklərim oldu. Daha sonra isə problemləri dəf edib bütün tələbələri bir araya toplamağa çalışdım. Burada olan tələbələrlə birgə Azərbaycan-İtaliya Gənclər Assosiasiyasını təsis etdik.
Əsas məqsədimiz iki ölkə arasında gənclər təşkilatı kimi körpü rolunu oynamaq və Azərbaycandan İtaliyaya gələn tələbələrə köməklik göstərməkdir. Bununla yanaşı Azərbaycanın mədəniyyətini, incəsənətini, musiqi və milli adət-ənənlərini İtaliya ictimaiyyətinə çatdırmaq və iki ölkə arasında şaxələnən inkişafa öz töhfəmizi verməyə çalışırıq. Həmçinin Azərbaycan və Ermənistan arasında olan münaqişəni və Qarabağ həqiqətlərini İtaliya ictimaiyyətinə də dolğun şəkildə çatdırmağa çalışırıq. Assosiasiya bir ilə yaxın təsis olunsa da, bu günə kimi bir çox əhəmiyyətli işlər görmüşük. Bunlara misal olaraq Roma və Napoli şəhərlərində Azərbaycan mədəniyyəti günü və Roma Tor Vergata Universitetində Azərbaycanın tanıdılması və “Tor Vergata Universitetində təhsil perspektivi” adlı dəyirmi masa təşkil olunmasını göstərə bilərəm. Bundan əlavə isə İtaliyanın ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı olan “Giovano nel Mondo” və “Sapienza Movimento” təşkilatı, Azərbaycandan isə ASAİF ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Bu təşkilatlarla birgə layihələr üzərində çalışırıq. Hazırda, assosiasiyanın İtaliyanın Turin, Napoli, Milan, Florensiya və Perugia şəhərlərində koordinatorları var və çalışırıq ki, həmin şəhərlərdə də tədbirlər həyata keçirək. İtaliyada 150 nəfər azərbaycanlı tələbə təhsil alır və çalışırıq ki, Azərbaycandan İtaliyaya təhsil almağa çoxlu sayda tələbə gəlsin. Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi də tələbələrlə yaxından maraqlanır və onların problemlərində öz köməkliyini göstərir. Həmçinin, mütəmadi olaraq səfir Vaqif Sadıqov tələbələrlə görüş də təşkil edir və onların fikirlərini, təkliflərini dinləyir, lazım olan tapşırıqlar da verir. Bundan əlavə, qeyd etmək istərdim ki, səfirlik həmçinin Azərbaycan-İtaliya Gənclər Assosiasiyasının bütün tədbirlərində həm maddi, həm mənəvi köməkliyini göstərir.
-Qeyd etdiniz ki, İtaliyada təhsil almağa gələn azərbaycanlıların çoxalmasına da çalışırsınız. İtaliyada təhsil almaq istəyən gənclərimizə nələri tövsiyə edərdiniz?
-İtaliyaya gəlmək istəyən tələbələrin sayı hər il artır. Bəli, bu sayın çoxalmasını istərdik və deyə bilərəm ki, İtaliyada artıq gənc azərbaycanlı diasporu formalaşır. Bir çox universitetlərlə yaxından əlaqəmiz var və əməkdaşlıq edirik. İtaliyada təhsil alan tələbələr əsasən İqtisadiyyat, Beynəlxalq əlaqələr, Dizayn, Tibb, Maliyyə, Hüquq, Biznesin təşkili və idarə edilməsi və digər fakültələr üzrə seçimlər edirlər. Gənclərimiz bilməlidir ki, burada tədris həm ingilis dilində, həm də italyan dilində aparılır. Hazırda təhsil alan tələbələr tərəfindən daha çox La Sapienza, Milan Politexniko, Tor Vergata, Bocconi, Pisa, Bolonya, Padova, Turin və digər aparıcı ali təhsil ocaqları üstünlük təşkil edir. Bundan əlavə qeyd etmək istərdim ki, İtaliyada təqaüd imkanları da genişdir və universitetlərin tədris ödənişi digər Avropa ölkələrində olan universitetlərə nisbətdə cüzidir. Bir başqa üstün cəhət də ondan ibarətdir ki, azərbaycanlı tələbələr illik ailə gəliri sənədlərini göstərməklə həm universitet ödənişində endirimlər əldə edə bilərlər, həmçinin də universitetin yeməkxana və yataqxanasından cüzi məbləğlər ödəyərək yararlana bilərlər. Universitetlərə qəbulolma şərtləri daha sadədir və sənədləşmə prosesi digər ölkələrə nisbətən daha asandır. Onu da əlavə etmək istərdim ki, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”na İtaliyadan 24 universitet daxildir. Əgər tələbələr universitetlərdən qəbul məktubu alıblarsa, müvafiq sənədləri hazırlayaraq Dövlət Proqramına müraciət edə bilərlər.
Bundan əlavə isə italyan dilini öyrənmək istəyən tələbələr universitetin nəzdində olan italyan dili və digər kurslardan heç bir məbləğ ödəməyərək yararlana bilərlər. Bu da tələbələrin sosial həyata daha tez adaptasiya olmasına kömək edəcək. İtaliyaya gəlib təhsil almaq istəyən tələbələrə və onların sənədləşmə proseslərinə mən özüm də kömək edirəm. Tələbələr buyurub bizə müraciət edə bilərlər.
- İtalyanların qafqazlılar kimi tempramentli olduqları bildirilir. Bir qədər də İtaliya, italyanlar haqqında danışardınız. Oxşar cəhətlərimiz varmı?
- Bu gün İtaliya ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlərdəki uğurların əsas səbəbi iki ölkənin xalqları arasında olan qarşılıqlı simpatiya və anlayışdır. Bu, yəqin ki, iki xalq arasında olan oxşarlıqlardan irəli gələn bir haldır. Sizin də vurğuladığınız kimi, hər iki xalq çox istiqanlı, gülərüz, səmimi və qonaqpərvərdir. Bu məqamda azərbaycanlılar ilə italyanların adət-ənənələri, mətbəxi və düşüncə tərzində olan oxşarlıqları da unutmamaq lazımdır. Xüsusən cənubda yaşayan italyanlar da biz azərbaycanlılar kimi ailəyə çox yüksək önəm verir, ailə qurduqdan sonra belə valideynləri ilə yaşamağa davam edirlər. Bizim kimi bütün italyanlar da milli bayramları və xüsusi günləri ənənəvi olaraq ailələri ilə birlikdə tipik italyan yeməkləri ilə bəzədilmiş süfrə arxasında keçirirlər.
Romada italyan dostlarımla keçirdiyim zamanlarda onlarla necə oxşar olduğumuzu hiss edirdim. Hətta bizim mətbəximizin nümunəsi olan düşbərə ilə onların “ravioli” adlanan yeməyinin eyni olduğunu kəşf edəndə isə özümü lap Azərbaycandakı kimi hiss etmişdim.
- Oxşar cəhətləri sadaladınız. Bəs Azərbaycanın İtaliyadan öyrənməli olduğu nələr var? Bu ölkə daha çox hansı sahələrdə inkişaf edib?
-İtaliyadan öyrənməli çox şey var. Bu xüsusən turizm sahəsi ola bilər. Hamıya bəllidir ki, hər il milyonlarla turist bu ölkənin təsviri incəsənətini, memarlıq incilərini, abidələrini, heyranedici təbiətini kəşf etmək üçün ziyarət edir. Bu baxımdan İtaliyada istər turistlər üçün yaradılan əlverişli şərait, istərsə də ölkənin mədəniyyətinin təşviqi çox yüksək səviyyədədir. Düşünürəm ki, bu sahə üzrə onların zəngin təcrübəsindən yararlanmaqla biz ölkəmizə daha çox turist cəlb edə və Azərbaycanın mədəni və tarixi abidələrini, adət-ənənələrini, təbiətini, şəhərlərini daha səmərəli şəkildə tanıda bilərik. 
İtaliya eləcə də yüngül və yeyinti sənayesi və kənd təsərrüfatı üzrə çox yaxşı inkişaf etmiş ölkə sayılır. Bu sahə üzrə onlardan avadanlıqlar almaqla səmərəli və daha keyfiyyətli məhsullar istehsal edilə bilər.
- Bu sahələr üzrə mübadilə və əməkdaşlıq işləri nə yerdədir. Azərbaycan-İtaliya münasibətləri barədə hansısa bilgiləriniz varmı?
- Bildiyiniz kimi, Azərbaycanla İtaliya arasında münasibətlərin tarixi çox qədimdir. Bunu Roma imperiyasının XII legionu tərəfindən Qobustanda daş üzərində latın hərfləri ilə yazılmış yazı, məşhur italyan səyyahı Marko Polonun Şərq, Mərkəzi və Orta Asiya yolu ilə Çinə etdiyi səfər zamanı Azərbaycandan keçməsi, Böyük İpək Yolu ilə Azərbaycan ərazisindən keçən çoxsaylı italyan tacirlərinin tarixdə qoyduğu izlər də sübut edir. 
Coğrafi mövqeyinə görə bir-birindən çox uzaqda yerləşməsinə baxmayaraq, bu gün də hər iki ölkə arasında münasibətlər çox yaxşı səviyyədə inkişaf etməkdədir. Bunu yüksək səviyyəli qarşılıqlı səmərəli səfərlər, imzalanmış çoxsaylı sazişlər, ötən aylarda “Şahdəniz” Konsorsiumu tərəfindən qəbul edilmiş və İtaliyanın da iştirak etdiyi “Transadriatik” qaz kəməri layihəsi, eləcə də ölkələrarası siyasi, iqtisadi, mədəniyyət, turizm və təhsil sahəsi üzrə getdikcə daha da güclənmədə olan münasibətlər də sübut edir. Məlumatım var ki, bu ilin dekabr ayında Azərbaycan və İtaliya Hökumətlərarası iqtisadi komissiyanın növbəti iclası keçirilib və bu iclas zamanı ölkələr arasında mövcud yüksək səviyyəli münasibətlərin hər sahə üzrə daha da möhkəmləndirilməsi üçün önəmli məsələlər müzakirə edilib. 
-Müsahibədən belə qənaətə gəldim ki, gələcəkdə ölkəmiz üçün yaxşı perspektiv vəd edən gəncsiniz. Gələcək planlarınız barədə də danışardınız. Azərbaycana qayıdıb burada hansısa işlər görməyi düşünürsünüzmü?
-Hazırda, ikinci magistr təhsilimi alıram. Demək olar ki, təhsildə istədiklərimə müəyyən qədər nail olmuşam. İş sahəsində isə hazırda İtaliyadakı səfirliyimizdə ştatdankənar referent vəzifəsində çalışıram və konsulluq işləri ilə məşğul oluram. Bundan əlavə isə Azərbaycan-İtaliya Gənclər Assosiasiyasında tələbələrlə birlikdə müxtəlif tədbirlər edirik və bu işi görməyi ilk növbədə özümə borc bilirəm, bundan zövq alıram. Təhsilimi bitirdikdən sonra isə Azərbaycana qayıdıb öz sahəm üzrə çalışmaq istəyirəm. Hədəflərim məni lazım olan istiqamətə aparır. Maliyyə sahəsi də Azərbaycanda günü-gündən inkişaf edir. Amma yenə də çatışmayan cəhətlər var. Bunlara misal olaraq bank sektorunda olan bəzi boşluqları göstərmək olar. Təbii ki, bu müəyyən zamanla olan bir prosesdir. Fikrimcə, ölkəmizdə bu sahədə qısamüddətli hədəflərdən uzunmüddətli hədəflərə keçmə zamanıdır. İnanıram ki, Azərbaycanın bir gün reytinq agentliyi olacaq. Bu işdə isə xaricdə təhsil alan gənc kadrlarımız da öz sözünü deyəcək.